Surađujem s mojim gradom

Prijava: Gradsko pravobranilaštvo (Zenica)

Gradsko pravobranilaštvo
Ostali zahtjevi |
11.01.2018. |
Odgovoreno |
Potrebno vrijeme za odgovor: 120 sati/a
Pitanje korisnika
Poštovani, Po kojem Zakonu, Odluci, propisu, uredbi ili bilo kojem drugom aktu Gradsko pravobranilaštvo *ne prima* stranke? Naime, radi se o sljedećem: Na ulaznim vratima navedene institucije, stoji papir na kojem podebljanim slovima piše da *ne primaju* stranke, nego da se dotičnom gradskom pravobraniocu može samo pismeno obratiti. Šta je sljedeće što građani Zenice treba da očekuju? Molim da se Gradska uprava, s Gradonačelnikom na čelu, uključi u ovo krajnje bahato ponašanje pojedinih gradskih službenika, koji bi trebali da su na usluzi građanima u svakom momentu za vrijeme radnog vremena. Molim hitnost u postupanju.
Odgovor iz grada

Poštovani,

Zakon o pravobranilaštvu Zeničko-Dobojskog Kantona (Službene novine ZDK, 12/13) u članu 2. propisuje da je ''Gradsko pravobranilaštvo nezavisan i samostalan organ u Gradu, koji u skladu sa propisima preduzima određena pravna sredstva i mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada. Gradski pravobranilac je zakonski zastupnik Grada koji preduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada.'' Radi boljeg razumijevanja uloge Gradskog pravobranilaštva ističemo da ono zastupa Grad u svim sporovima građana i drugih fizičkih i pravnih lica protiv Grada a zastupa Grad u sporovima protiv svih fizičkih i pravnih lica koji imaju dugove prema Gradu po osnovu neplaćanja komunalnih naknada, korištenja gradskog zemljišta, zakupnine poslovnih prostora, naknada za deeksproprisano zemljište i drugo.

Pravobranilaštvo ni po kojem zakonu, propisu, uredbi ili odluci nema obavezu da prima stranke niti to može raditi, obzirom da bi se onda Pravobranilaštvo našlo u sukobu interesa da se van sudskog ili upravnog postupka sastaje sa strankama koje su suprotna strana u postupku.

Ističemo i smatramo važnim da naglasimo da iako Pravobranilaštvo zastupa Grad a ne građane, ipak je posredno u službi građana zbog svoje uloge koja propisuje djelokrug rada Pravobranilaštva a to je da štiti imovinu Grada a koja je u suštini imovina svih građana koji u ovom gradu žive.

Dalje navodimo i da objektivno, sve i da smo u obavezi da primamo stranke, nemamo uslova za isto jer nemamo referenta za prijem stranaka a ni fizički nismo u mogućnosti da primamo stranke imajući u vidu ogroman broj predmeta u radu (3600 predmeta), i samo 6 zaposlenika (uključujući Pravobranioca i zamjenika) koji rade na ovim predmetima.

Postoje druge institucije koje građane mogu savjetovati u njihovim predmetima protiv Grada Zenica kao što je Zavod za besplatnu pravnu pomoć, advokati, notari i drugi. Većina stranaka koji žele prijem u Pravobranilaštvo ima svoje punomoćnike u vidu advokata, i oni su ti koji treba da im pruže pravnu pomoć koju traže i očekuju od Pravobranilaštva.

Unatoč činjenici da Pravobranilaštvo ne može primati stranke zbog naprijed navedenih razloga, ipak smo dali mogućnost građanima da se obrate Pravobranilaštvu pismenim putem, te im pismenim putem odgovaramo na njihov upit ili im zakazujemo sastanak. Ovakva praksa je bolja i za građane a jedina moguća za Pravobranilaštvo, jer se na ovaj način pismena obraćanja građana uvedu u protokol, ista se razmotre i pismenim putem im se odgovori.

Ukoliko se radi o uvidu u predmet, informišemo građane da kada je u pitanju sudski predmet, imaju pravo da na sudu izvrše uvid u isti a ako se radi o upravnom predmetu, uvid u isti mogu izvršiti kod nadležnog upravnog organa.

GRADSKI PRAVOBRANILAC