Surađujem s mojim gradom

Prijava: Molba za trajnim riješavanjem zaštite zelene površine (Tuzla)

Molba za trajnim riješavanjem zaštite zelene površine
Parkiranje |
03.01.2018. |
Odgovoreno |
Potrebno vrijeme za odgovor: 29 sati/a
Pitanje korisnika

Poštovani,
ovim putem se obraćamo:
- glavnom inspektoru za komunalne poslove Grada Tuzla,
- šefu službe za Komunalne poslove, izgradnju i poslove mijesnih zajednica,
- kabinetu gradonačelnika
da poduzmu sve što je u njihovoj moći da zaštite kritične zelene površine u gradu koje se sistematski uništavaju nepropisnim parkiranjem, a čijim uništenjem nastaju trajne poslijedice za navedene površine, kao i za okolne infrastrukturne dijelove grada (ceste) na koje se raznosi blato sa navedenih površina. Jedna od takvih površina za koju smo prijavljivali ovaj problem jeste i zelena površina kod Crveni 7, koja je uništena i koja se i dalje uništava nepropisnim parkiranjem :

http://centar72.ba/tuzla/prijava/parkiranje-na-zelenoj-povr%C5%A1ini

Iako je na navedeno pitanje dobijen odgovor da će komunalni redari obilaziti svakodnevno navedenu površinu, još ništa nije poduzeto na trajnom riješavanju nepropisnog parkiranja, a koje je vrlo jednostavno - da se postave 4-5 stubića od strane JKP SiK Tuzla, a za što im nalog mora odobriti Služba za komunalne poslove.
Obzirom da se u blizini navedene površine nalazi pješački prelaz, zaista je jako ružna scena kada na istom vidite velike komade blata nanesene sa ove nezaštićene površine.

Odgovor iz grada

Poštovani,

Hvala na ukazivanju problema-oštećivanja javne zelene površine na lokalitetu „Crveni 7". Dana 04.01.2018. komunalni inspektor i komunalni redar su izvršili uvid na licu mjesta i sačinili foto-dokumentaciju. Ista će biti proslijeđena Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, koja je nadležna za održavanje javnih zelenih površina
uz zahtjev za postizanje trajne zaštite (ograđivanje, stubići i sl.).

GLAVNI INSPEKTOR