Surađujem s mojim gradom

Prijava: Problem koji prijavljujem već više od 3 godine (Zenica)

Problem koji prijavljujem već više od 3 godine
Crpljenje fekalnih i atmosferskih voda |
08.01.2018. |
Odgovoreno |
Potrebno vrijeme za odgovor: 146 sati/a
Pitanje korisnika
Pošto ste izdvojili 50.000 KM za "Miligram", smatram da biste mogli i nama betonirati 120 kvadratnih metara iza biroa za zapošljavanje. Kad će biti elaborat završen?
Odgovor iz grada

Poštovani,
Dana 24.10.2017. godine (nakon ponovnog obilaska lokaliteta tri platoa u Novoj Zenici i dodatnom provjerom u katastarskom operetu ) dat je pismeni nalog JP-u za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica "Zenica" da pristupe izradi Elaborata kanalisanja oborinskih voda sa platoa u Novoj Zenici sa prijedlogom rješenja završnog sloja platoa.

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove